مرکز پژوهش هاي آماري دانشگاه فردوسي مشهدمعرفي:

گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد با آگاهي از رسالت خود در امر بهبود پژوهش ها و بهره مندي از همکاري اساتيد صاحب نام و همکاران مجرب، از سال ها قبل درصدد ايجاد مرکزي جهت ارائه مشاوره آماري بوده است. اين مهم سرانجام در سال 1384 به تحقق پيوست و مرکز پژوهش هاي آماري دانشگاه فردوسي مشهد به طور رسمي تاسيس گرديد.


خدمات قابل ارائه:

مشاوره
تحليل داده
برگزاري کارگاه آموزشي


موارد غيرقابل ارائه:

داده سازي
نگارش فصول پايان نامه


در صورت تمايل به دريافت خدمات لطفا فرم زير را تکميل و ارسال نماييد:

فرم درخواست مشاوره